Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Xuất giá trị cây nhị phân vào mảng 1 chiều, in các lá cây nhị phân

THỰC HÀNH 5#include
using namespace std;

struct node
{
int data;
node *pLeft;
node *pRight;
};
typedef struct node NODE;
typedef NODE* TREE;

void creatTREE(TREE &tree)
{
tree = NULL;
}

void push_to_tree(TREE &tree, int x)
{
if(tree == NULL)
{
NODE *p = new NODE;
p->data = x;
p->pLeft = NULL;
p->pRight = NULL;
tree = p;
}
else
{
if(x < tree->data)
{
push_to_tree(tree->pLeft,x);
}
else
{
if(x > tree->data)
{
push_to_tree(tree->pRight,x);
}
}
}
}


void pop_from_tree_LNR(TREE tree)
{
if(tree != NULL)
{
pop_from_tree_LNR(tree->pLeft); // duyet trai
cout<data<<" "; // xuat root
pop_from_tree_LNR(tree->pRight); // duyet ben phai
}
}


bool kiem_tra_gia_tri_trong_cay(TREE tree, int x)
{
if(tree!= NULL)
{
if(x == tree->data)
{
return true;
}
else
{
if(x > tree->data)
{
kiem_tra_gia_tri_trong_cay(tree->pRight,x);
}
else
{
kiem_tra_gia_tri_trong_cay(tree->pLeft,x);
}
}
}
else
{
return false;
}

}
void chen_vao_cay_nhi_phan(TREE &tree, int x)
{
if(x == tree->data)
{
return;
}
else
{
if(x > tree->data)
{
TREE temp = tree->pRight;
tree->data = x;
chen_vao_cay_nhi_phan(tree->pRight,temp->data);
}
if(x < tree->data)
{
chen_vao_cay_nhi_phan(tree->pLeft,x);
}
}
}

void xuat_vao_mang(TREE tree, int arr[], int &i)
{
if(tree != NULL)
{
xuat_vao_mang(tree->pLeft,arr,i);
arr[i++] = tree->data;
xuat_vao_mang(tree->pRight,arr,i);
}
}
void xuat_la_cay(TREE tree)
{
if(tree != NULL)
{
if(tree->pLeft == NULL && tree->pRight == NULL)
{
cout<data<<" ";
}
xuat_la_cay(tree->pLeft);
xuat_la_cay(tree->pRight);
}
}
int main()
{
TREE cay_nhi_phan;
creatTREE(cay_nhi_phan);

int chucnang;
do
{
cout<<"\n\n\t\t------------------Menu--------------\n";
cout<<"0. Thoat!\n";
cout<<"1. Nhap du lieu vao cay nhi phan\n";
cout<<"2. Duyet cay theo LNR (gia tri tang dan)\n";
cout<<"3. Xuat gia tri tang dan vao mang\n";
cout<<"4. In ra cac la cay\n";
cout<<"\n\n\t\t------------------Menu--------------\n";
cout<<"Chon chuc nang : ";
cin>>chucnang;
system("cls");
switch(chucnang)
{
case(1):
{
int x;
cout<<"Nhap gia tri : ";
cin>>x;
if(kiem_tra_gia_tri_trong_cay(cay_nhi_phan,x))
{
cout<<"Ban da them gia tri nay roi ! \n";
break;
}
else
{
push_to_tree(cay_nhi_phan,x);
system("cls");
cout<<"Them thanh cong !\n";
}
break;
}
case(2):
{
cout<<"Duyet cay theo gia tri tang dan : \n";
pop_from_tree_LNR(cay_nhi_phan);
break;
}

case(3):
{
int i=0;
int arr[100];
xuat_vao_mang(cay_nhi_phan,arr,i);
cout<<"Gia tri trong mang la: \n";
for(int j=0;j

Source code

Đăng nhận xét