Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Thuật toán kiểm tra tính liên thông của đồ thị

Đề: Cho một giả đồ thị vô hướng G = (V, E) có N đỉnh. Hãy viết chương trình kiểm tra
xem G có liên thông hay không.
Input:
- Tên file: “lienthong.inp”
- Trong file này, dòng đầu tiên là số N, N dòng tiếp theo là ma trận kề cấp N.
Output: in kết quả ra màn hình và ra file “lienthong.out”.

Ý tưởng thuật toán:
  Bước 1: xuất phát từ một đỉnh bất kỳ của đồ thị. Ta đánh dấu đỉnh xuất phát và chuyển sang Bước 2.
  Bước 2: từ một đỉnh i đã đánh dấu, ta đánh dấu đỉnh j nếu A[i,j] = 1 và j chưa được đánh dấu và chuyển sang Bước 3.
  Bước 3: thực hiện Bước 2 cho đến khi không còn thực hiện được nữa chuyển sang Bước 4.
  Bước 4: kiểm tra nếu số đỉnh đánh dấu nhỏ hơn n (hay tồn tại ít nhất một đỉnh chưa được đánh dấu) đồ thị sẽ không liên thông và ngược lại đồ thị liên thông.

 1. #include<iostream>
 2. #include<fstream>
 3. using namespace std;
 4.  
 5. bool xet_tinh_lien_thong(int arr[][100], int n);
 6.  
 7.  
 8. int main()
 9. {
 10. ifstream file_in("lienthong.inp", ios_base::in);
 11. ofstream file_out("lienthong.out", ios_base::out);
 12.  
 13. int arr[100][100];
 14. int n;
 15. file_in >> n; // doc n
 16.  
 17. for(int i =0;i<n;i++) // doc mang
 18. {
 19. for(int j=0;j<n;j++)
 20. {
 21. file_in >> arr[i][j];
 22. }
 23. }
 24.  
 25. // xuat mang
 26. cout<<n<<endl;
 27. for(int i =0;i<n;i++)
 28. {
 29. for(int j=0;j<n;j++)
 30. {
 31. cout<<arr[i][j]<< " ";
 32. }
 33. cout<<endl;
 34. }
 35. if(xet_tinh_lien_thong(arr,n))
 36. {
 37. cout<<"Day la do thi lien thong";
 38. file_out << "Day la do thi lien thong";
 39. }
 40. else
 41. {
 42. cout<<"Day la do thi khong lien thong";
 43. file_out << "Day la do thi khong lien thong";
 44. }
 45. return 0;
 46. }
 47.  
 48. bool xet_tinh_lien_thong(int arr[][100], int n)
 49. {
 50. int danh_dau[n];
 51.  
 52. danh_dau[0] = 1; // danh dau gia tri dau tien la 1
 53. int dem_so_dinh_duoc_danh_dau = 1;
 54.  
 55.  
 56. for(int i=1;i<n;i++)
 57. {
 58. danh_dau[i] = 0; // khoi tao gia tri cho cac bien danh_dau = 0;
 59. }
 60.  
 61. for(int i =0; i<n;i++)
 62. {
 63. for(int j=0;j<n;j++)
 64. {
 65. if(arr[i][j] == 1 && danh_dau[j] == 0 ) // neu arr[i][j] == 1 va dinh j chua dc danh dau thi danh dau dinh do
 66. {
 67. danh_dau[j] = 1;
 68. dem_so_dinh_duoc_danh_dau++;
 69. }
 70. }
 71. }
 72. cout<<"so dinh dc danh dau = "<<dem_so_dinh_duoc_danh_dau<<endl;
 73. if(dem_so_dinh_duoc_danh_dau == n)
 74. {
 75. return true;
 76. }
 77. else
 78. {
 79. return false;
 80. }
 81. }
Download Code

Đăng nhận xét