Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Tìm bậc của đỉnh, số cạnh, đỉnh cô lập trong ma trận kề Bài 1. Cho trước đồ thị vô hướng G = (V, E) cấp N (số nguyên dương) và một đỉnh v ∈
V. Hãy viết chương trình tìm bậc của đỉnh v.
Input:
- Tên file: bacdinh.inp.
- Trong file này, dòng đầu tiên là số N, N dòng tiếp theo là ma trận kề cấp N.
- Dòng sau ma trận là đỉnh v.
Output: in kết quả ra màn hình và ra file “bacdinh.out”.
Bài 2. Cho trước đồ thị vô hướng G = (V, E) cấp N (số nguyên dương). Hãy viết
chương trình tìm số cạnh của đồ thị G.
Input:
- Tên file: socanh.inp.
- Trong file này, dòng đầu tiên là số N, N dòng tiếp theo là ma trận kề cấp N.
Output: in kết quả ra màn hình và ra file socanh.out.
Bài 3. Cho trước đồ thị vô hướng G = (V, E) cấp N (số nguyên dương). Hãy viết
chương trình kiểm tra xem trong đồ thị G có định cô lập hay không, nếu có thì cho biết
tên đỉnh đó.
Input:
- Tên file: dinhcl.inp.
- Trong file này, dòng đầu tiên là số N, N dòng tiếp theo là ma trận kề cấp N.
Output: in kết quả ra màn hình và ra file dinhcl.out
 1. #include<iostream>
 2. #include<fstream>
 3. using namespace std;
 4.  
 5. void xuat_mang(int arr[][100], int n);
 6. int tim_bac_cua_dinh(int arr[][100], int n, int dinh);
 7. int tim_so_canh(int arr[][100], int n);
 8. int tim_dinh_co_lap(int arr[][100], int n);
 9.  
 10.  
 11. int main()
 12. {
 13. int n, dinh;
 14. int arr[100][100];
 15.  
 16. // doc file
 17. ifstream file_in("socanh.inp",ios::in);
 18. file_in >> n;
 19. for(int i=0;i<n;i++)
 20. {
 21. for(int j=0;j<n;j++)
 22. {
 23. file_in >> arr[i][j];
 24. }
 25. }
 26.  
 27. return 0;
 28.  
 29.  
 30.  
 31. }
 32. void xuat_mang(int arr[][100], int n)
 33. {
 34. for(int i=0;i<n;i++)
 35. {
 36. for(int j=0;j<n;j++)
 37. {
 38. cout<< arr[i][j]<<" ";
 39. }
 40. cout<<endl;
 41. }
 42. }
 43.  
 44. int tim_bac_cua_dinh(int arr[][100], int n, int dinh)
 45. {
 46. int bac=0;
 47. for(int j=0;j<n;j++)
 48. {
 49. bac+=arr[dinh-1][j];
 50. }
 51. return bac + arr[dinh-1][dinh-1];
 52. }
 53. int tim_so_canh(int arr[][100], int n)
 54. {
 55. int so_canh=0;
 56. for(int i=0;i<n;i++)
 57. {
 58. for(int j=0;j<n;j++)
 59. {
 60. // tinh duong cheo tren
 61. if(j>=i)
 62. {
 63. so_canh+=arr[i][j];
 64. }
 65. }
 66. }
 67. return so_canh;
 68. }
 69. void tim_dinh_co_lap(int arr[][100], int n)
 70. {
 71. int dem=0;
 72. for(int i=0;i<n;i++)
 73. {
 74. int sum=0;
 75. for(int j=0;j<n;j++)
 76. {
 77. sum+=arr[i][j];
 78. }
 79. if(sum == 0)
 80. {
 81. cout<<i+1<<" ";
 82. dem++;
 83. }
 84. }
 85. if(dem==0)
 86. {
 87. cout<<"Khong co dinh co lap!";
 88. }
 89. }
Download Code

Đăng nhận xét